Aktualnosci
CREATIVE Platforma Szkoleniowo Doradcza
News


Szanowni Pa?stwo, 

 

Ze wzgl?du na okreslone przez MEN kierunki realizacji polityki oswiatowej panstwa na rok szkolny 2015/2016 proponujemy Panstwu nast?pujaca tematyke szkolen dla Rad Pedagogicznych:

1. Wzmocnienie bezpieczenstwa dzieci i m?odziezy, ze szczegolnym uwzglddnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w m?odziezowych osrodkach wychowawczych, m?odziezowych osrodkach socjoterapii, specjalnych osrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych osrodkach wychowawczych, osrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

1. Regulacje prawne dotyczace bezpiecze?stwa i absencji w szkole. – 3h
2. Jak przeciwdzia?ac wagarom? – 3h
3. Jak radzic sobie z agresywnym uczniem? – 4h
4. Mediacje, negocjacje, konferencje sprawiedliwosci spo?ecznej. – 4h – 6h
5. Metoda konstruktywnej konfrontacji w postepowaniu z prowokacyjnym uczniem. – 4h-6h
6. Profilaktyka zachowa? agresywnych. – 4h
7. Tutoring jako metoda dzia?an wychowawczych. – 4h-6h
8. Nauczyciel – coach. – 4h – 6h

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wsrod dzieci i m?odziezy.

1. Analfabetyzm funkcjonalny – jak uczyc czytania ze zrozumieniem? – 4h
2. Jak zacheca? dzieci do czytania? – 4 h
3.  Jak efektywnie i szybko czytac? – o strategiach czytelniczych. – 4h
4. Pozwolmy dzieciom czytac, bawic si? s?owami i pisac. – 4h
5. Jak sprawdza? umiej?tnosc czytania ze zrozumieniem? – 4h

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kszta?ceniu ogólnym.

1. Gry dydaktyczne (logiczne i strategiczne) na lekcjach roznych przedmiotow. – 4h
2. Grywalizacja w edukacji. – 6h
3. Pozwólmy dzieciom mysle? i liczyc. – 4h
4. Jak uczyc rozwiazywania problemow? – 4h
5. Nauczanie ciekawe i twórcze. – 4h  

 
Facebook

Zapraszamy do polubienia naszej strony Facebook: http://www.facebook.com/CreativePlatformaSzkoleniowoDoradcza